Γεωτεχνικές

Η ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση γεωτεχνικών ερευνών-μελετών για δημόσια και ιδιωτικά έργα.

  • Ερευνητικές γεωτρήσεις.
  • Εργαστηριακές πενετρομετρήσεις.
  • Μελέτες θεμελιώσεων οικοδομών και τεχνικών έργων.
  • Μελέτες βελτίωσης υπεδάφους
  • Μελέτες προστασίας και ενίσχυσης πρανών ορυγμάτων και επιχωμάτων
  • Μελέτες σταθεροποίησης-αποκατάστασης κατολισθήσεων.