Αγροτική ανάπτυξη

Το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη» έχει προϋπολογισμό 4.223.960.793 ευρώ και στοχεύει στη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού χώρου, στη μετάβαση σε ένα ισχυρό αειφόρο αγρό-διατροφικό σύστημα και στη αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών