Μεταποιητικών μονάδων

Η ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει:

Όσον αφορά τα νέα κτίρια μεταποιητικών μονάδων την έκδοση:

 • άδειας εγκατάστασης
 • έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης
 • έγκρισης δόμησης
 • άδειας δόμησης (οικοδομική άδεια)
 • άδειας λειτουργίας,
 • όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε δημόσιες υπηρεσίες έως την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου
 • Όσον αφορά τα υφιστάμενα κτίρια την έκδοση άδειας:
 • εργασιών μικρής κλίμακας για επισκευές ή μικρής έκτασης οικοδομικές εργασίες
 • νομιμοποίησης τμημάτων ή ολόκληρων κτιρίων ή ομάδων κτιρίων
 • επέκτασης ή προσθήκης χώρων, εγκαταστάσεων ή νέων μηχανημάτων,
 • καθώς και την ανανέωση των αρχικών αδειών με την έκδοση νέων ή δυνατότητα απαλλαγής από νέες άδειες (απαλλακτικό)