Οικοδομικές

Η άδεια δόμησης (όπως έχει πλέον μετονομαστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) εκδίδεται από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης . Πριν την άδεια δόμησης προηγείται όμως η έκδοση της έγκρισης δόμησης, στα πλαίσια της οποίας πιστοποιείται αρχικά, ότι είναι δυνατό να λάβει χώρα η επιθυμητή κατασκευή

Είναι απαραίτητη για την έναρξη και την εκτέλεση κάθε είδους οικοδομικών εργασιών, όπως:

  • Ανέγερση νέας οικοδομής
  • Προσθήκες κατασκευών
  • Επισκευαστικές εργασίες και ενισχύσεις υφιστάμενων κτιρίων
  • Αλλαγή χρήσης ενός κτηρίου ή τμήματος αυτού.

Η ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες, μελέτες και έγγραφα, με σκοπό την έγκριση και στη συνέχεια την αδειοδότηση κατασκευαστικών έργων.