Περιβαλλοντικές

Μελέτες που απαιτούνται κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης έργων και δραστηριοτήτων, οι οποίες, σύμφωνα με το στάδιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης κατά το οποίο εκπονούνται, αντιστοιχούν σε:

–           Φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)
–           Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
–           Περιβαλλοντική Έκθεση (ΠΕ)
–           φάκελο στοιχείων που απαιτείται είτε κατά τη διαδικασία με την οποία οι αρμόδιες αρχές αποφασίζουν εάν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις σε σχέση με τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τη βελτίωση, τροποποίηση, επέκταση ή εκσυγχρονισμό ενός έργου ή μιας δραστηριότητας, είτε για την ανανέωση ισχύος της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

  • Μελέτη Περιβαλλοντικής Θεώρησης