Αναπτυξιακός Νόμος – Προγράμματα

Κατηγορίες Υγειονομικού Ενδιαφέροντος

Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου (κατηγορία III)
Επιχειρήσεις λιανικής και Χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών. Οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και
ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών (κατηγορία IV)

Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης

 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
 • Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.
 • Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Επιχειρήσεις Αναψυχής

 • Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).
 • Κέντρα Διασκέδασης.

Ένταξη της λογικής της Γνωστοποίησης Ίδρυσης και Λειτουργίας καταστημάτων.
Πιο συγκεκριμένα,  κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να ανοίξει μια επιχείρηση η οποία εντάσσεται στην Κατηγορία ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης (αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12 – ΦΕΚ 2718 Β’/2012)- εξαιρουμένων των υπεραγορών τροφίμων- ακολουθεί τη λεγόμενη διαδικασία της Γνωστοποίησης και περιλαμβάνει υποβολή αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων του ενδιαφερομένου και  του εποπτεύοντος ιδιώτη μηχανικού ενώ πλέον σχεδιαγράμματα και λοιπά δικαιολογητικά φυλάσσονται σε φάκελο εντός του καταστήματος.

Η διαδικασία πλέον έχει απλοποιηθεί. Η απλοποίηση αυτή αφορά:

 • τον όγκο των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς κατάθεση
 • το χρόνο μεταξύ της πρώτης κατάθεσης και της έκδοσης της άδειας λειτουργίας. Ο χρόνος αυτός μειώνεται σημαντικά, αν και εφόσον ο ενδιαφερόμενος και ο μηχανικός έχουν από πριν διερευνήσει και διαμορφώσει τον χώρο του καταστήματος έτσι ώστε να πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Με την κατάθεση των υπεύθυνων δηλώσεων για τη γνωστοποίηση και το απαιτούμενο παράβολο, ο οικείος Δήμος χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών Κατηγορίας ΙΙΙ της αριθμ.Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/12  ΥΔ (ΦΕΚ 2718 Β’/2012) η οποία επέχει θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για το συγκεκριμένο κατάστημα.

Η ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ  αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες (σχεδιασμός χώρων του καταστήματος με βάση τη νομοθεσία, εκπόνηση μελετών, διεκπεραίωση εργασιών στον αρμόδιο Δήμο και στις συναρμόδιες υπηρεσίες όπως Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Πολεοδομία κτλ) που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

 • ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Η ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει:

Όσον αφορά τα νέα κτίρια μεταποιητικών μονάδων την έκδοση:

 • άδειας εγκατάστασης
 • έγκρισης αρχιτεκτονικής μελέτης
 • έγκρισης δόμησης
 • άδειας δόμησης (οικοδομική άδεια)
 • άδειας λειτουργίας,
 • όλες τις απαραίτητες ενέργειες σε δημόσιες υπηρεσίες έως την ολοκλήρωση και παράδοση του έργου
 • Όσον αφορά τα υφιστάμενα κτίρια την έκδοση άδειας:
 • εργασιών μικρής κλίμακας για επισκευές ή μικρής έκτασης οικοδομικές εργασίες
 • νομιμοποίησης τμημάτων ή ολόκληρων κτιρίων ή ομάδων κτιρίων
 • επέκτασης ή προσθήκης χώρων, εγκαταστάσεων ή νέων μηχανημάτων,
 • καθώς και την ανανέωση των αρχικών αδειών με την έκδοση νέων ή δυνατότητα απαλλαγής από νέες άδειες (απαλλακτικό)