Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α) θεσπίστηκε η υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών να συμμορφωθούν με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και  να κατέχουν το πιστοποιητικό συμμόρφωσης από διαπιστευμένους προς τούτο φορείς. Η Πιστοποίηση κατά ΕΛΟΤ 1435:2009 αφορά όλες τις:

– Διαφημιστικές εταιρείες (Advertising Agencies)

– Εταιρείες προγραμματισμού μέσων και αγοράς χώρου και χρόνου (Μedia Specialists)

– Εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων (Public Relations)

– Εταιρείες Προώθησης Πωλήσεων και Άμεσου μάρκετινγκ (One to One Marketing)

– Εταιρείες δημιουργίας διακριτού σήματος (Branding και Design).

Το Πρότυπο αποσκοπεί στη διασφάλιση της Διαχειριστικής Επάρκειας των εταιρειών, καθώς και στη διασφάλιση της ποιότητας στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μέσω των έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων ενημέρωσης.Επισημαίνεται ότι, από τις 5/8/2010 οι επιχειρήσεις δε θα μπορούν να λάβουν μέρος σε διαγωνισμούς του δημοσίου αν δεν έχουν προβεί σε πιστοποίηση. Ισχύει μεταβατική περίοδος μέχρι τις 5/8/2010 για τις εταιρείες οι οποίες έχουν καταθέσει σχετική αίτηση σε διαπιστευμένο προς τούτο Φορέα Πιστοποίησης, για την απόκτηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης.