Αναγκαία η πιστοποίηση βάσει του ΕΛΟΤ 1435 για διαφημιστικές εταιρίες

Αναγκαία η πιστοποίηση βάσει του ΕΛΟΤ 1435 για διαφημιστικές εταιρίες

Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 3688/2008 (ΦΕΚ 163 Α) θεσπίστηκε η υποχρέωση για όλες τις επιχειρήσεις παροχής διαφημιστικών υπηρεσιών να συμμορφωθούν με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009, προκειμένου να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου και  να κατέχουν το πιστοποιητικό...