Προδημοσίευση Προγράμματος LEADER για την Π.Ε. Κοζάνης

Προδημοσίευση Προγράμματος LEADER για την Π.Ε. Κοζάνης

Η 3η  προκήρυξη του Τοπικού προγράµµατος «Προσέγγιση LEADER» για την Π.Ε. Κοζάνης,    θα  ανακοινωθεί από  την Αναπτυξιακή  ∆υτικής Μακεδονίας  Α.Ε. στο  αµέσως προσεχές διάστηµα µετά την σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.   Θα προκηρυχθεί...