Η 3η  προκήρυξη του Τοπικού προγράµµατος «Προσέγγιση LEADER» για την Π.Ε. Κοζάνης,    θα  ανακοινωθεί από  την Αναπτυξιακή  υτικής Μακεδονίας  Α.Ε. στο  αµέσως προσεχές διάστηµα µετά την σύµφωνη γνώµη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.

 

Θα προκηρυχθεί το συνολικό ποσό των 978.447,65 που δεν έχει δεσµευτεί µέχρι σήµερα από τις 2 προηγούµενες προκηρύξεις που έχουν υλοποιηθεί.

Η προκήρυξη θα αφορά µόνο ιδιωτικά έργα και το ποσό δηµόσιας δαπάνης θα κατανεµηθεί στις ακόλουθες δράσεις :

 

 

 

Προκήρυξη

 

 

Α/Α

ΚΙΚΟΣ

ΡΑΣΗΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ∆ΡΑΣΗΣ

∆ΙΑΘΕΣΙΜΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ

ΑΠΑΝΗ 3ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΝ

 

1

 

L123α

Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

 

400.000,00

 

3

 

2

 

L123β

Αύξησης της αξίας των δασοκοµικών προϊόντων

 

50.000,00

 

1

 

3

 

L3121

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισµοί βιοτεχνικών

µονάδων

 

270.000,00

 

3

 

 

 

4

 

 

 

L3123

Ιδρύσεις, επεκτάσεις και

εκσυγχρονισµοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής µετά την α’

µεταποίηση

 

 

 

180.000,00

 

 

 

2

 

5

 

L3136

Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισµοί χώρων εστίασης και αναψυχής

 

78.447,65

 

2

ΣΥΝΟΛΙΚΗ .ΑΠΑΝΗ 3ΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

978.447,65

11,00

 

 


Βασική επισήµανση : η καταληκτική ηµεροµηνία επιλεξιµότητας των δαπανών και ολοκλήρωσης των έργων είναι η  31 ∆εκεµβρίου 2015.

 

H 3η προκήρυξη θα αφορά στην ίδρυση αλλά και στον εκσυγχρονισµό υφιστάµενων επιχειρήσεων, ενώ θα δοθεί βαρύτητα σε έργα που θα έχουν ωριµότητα µελετών, ώστε να υλοποιηθούν το ταχύτερο δυνατό και να είναι λειτουργικά το αργότερα έως τις 31/12/2015. Παράλληλα ο δικαιούχος θα πρέπει να διαθέτει την αναγκαία ίδια συµµετοχή για την υλοποίηση του έργου του, που ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους, πλέον ΦΠΑ.

 

Η προθεσµία υποβολής των προτάσεων θα είναι τουλάχιστον 60 ηµέρες από την επίσηµη ανακοίνωση της προκήρυξης που θα ακολουθήσει, στο 3ο 10ήµερο Αυγούστου 2014.