ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 

Βασική επιδίωξη της ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ είναι να είναι ένας κερδοφόρος οργανισμός προσδοκώντας την εγκαθίδρυση μιας μακράς και βιώσιμης σχέσης με τους πελάτες της, προσπαθώντας συνεχώς να μειώνει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις των ενεργειών της στο περιβάλλον και διασφαλίζοντας την υγεία, ασφάλεια και ευημερία των εργαζομένων και των συνεργατών της, δεσμευόμενη πάντοτε ως προς την τήρηση της νομοθεσίας.

Η επιτυχία για την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών της θα εκτιμάται τόσο από την γνώμη του πελάτη όσο και από την ίδια την εταιρεία ενώ η προσπάθεια για αναπροσαρμογή και βελτίωση της δικής της απόδοσης για να συνάδει με τις απαιτήσεις του πελάτη, θα είναι συνεχής. Η φιλοσοφία πίσω από την παράδοση των προϊόντων και των υπηρεσιών της επιτυγχάνεται μέσω των πιο κάτω:

  • Υιοθέτηση ενός συνεταιρικού τύπου προσέγγισης με τους πελάτες, με την ενθάρρυνση μιας αμοιβαία επωφελούς διαδικασίας ανάδρασης.
  • Αναπτύσσοντας άμεση και ευέλικτη ανταπόκριση στην επικοινωνία με τους πελάτες και αναγνωρίζοντας τις διάφορες ανάγκες των οργανισμών των πελατών.
  • Επενδύοντας στο προσωπικό σε όλα τα επίπεδα, μέσω μιας προσεκτικής και ορθολογιστικής εκπαίδευσης, αναγνωρίζοντας παράλληλα το ουσιώδες του ρόλου που η τεχνογνωσία, η εμπειρία και η αφοσίωση του προσωπικού, παίζει στην επιτυχία του οργανισμού μας.
  • Αναπτύσσοντας όλες εκείνες τις αρμόζουσες λειτουργικές διαδικασίες για την επίτευξη του επιθυμητού στόχου.
  • Προσπαθώντας συνεχώς την παράδοση στον πελάτη με την καλύτερη δυνατή αξία για τα προϊόντα που παρέχονται, η οποία εκτιμάται ως η συγκριτική παράθεση μεταξύ του κόστους του έργου στον πελάτη σε σχέση με το προσδοκώμενο όφελος για τον ίδιο.
  • Αναζητώντας και υιοθετώντας διαρκώς μεθόδους για την βελτίωση της ασφάλειας και επαγγελματικής υγείας στο περιβάλλον εργασίας.

Οι στόχοι υλοποιούνται μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης της Εταιρείας, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008,  OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004. Οι διαδικασίες καθορίζονται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας στο οποίο και τεκμηριώνονται για να συνάδουν με τις πρόνοιες όλων των προαναφερθέντων προτύπων διασφαλίζοντας ότι η αποδοτική και αποτελεσματική Διαχείριση της Ποιότητας, Διαχείρισης Επαγγελματι- κής Υγείας και Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλους τους τομείς και δραστηριότητες της Εταιρείας είναι διαρκής και συνεχώς βελτιούμενη. Η συμμόρφωση με τις πρόνοιες του παρόντος κειμένου είναι υποχρεωτική και δεσμευτική για όλο το προσωπικό και συνεργάτες της εταιρείας. Το παρόν κείμενο είναι διαθέσιμο για όλο το προσωπικό της Εταιρείας. Η επίτευξη  υψηλής Ποιότητας, η εμπέδωση Περιβαλλοντικής Συνείδησης, η διασφάλιση τόσο της Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας αποτελεί ευθύνη όλων στην εταιρεία και η συνεχής βελτίωση των Προϊόντων και Υπηρεσιών καθώς και η εικόνας της εταιρείας είναι το αποτέλεσμα των καθημερινών ενεργειών του κάθε μέλους της ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ: Διεύθυνσης, Προσωπικού και συνεργατών.

 

                                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                    Για την Διοίκηση

                                                                                                                                                                                     Κιάνας Στέργιος