Υπηρεσίες

Στην M Engineers & Consultants, επικεντρωνόμαστε στην υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης, οικοδομώντας στις αρχές των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση ότι κάθε έργο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, προωθώντας ταυτόχρονα την ευημερία και την αειφορία.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Α. Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Στην M Engineers & Consultants, παρέχουμε εξειδικευμένες επιστημονικές και τεχνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στο δημόσιο τομέα. Η ομάδα μας αποτελείται από ειδικούς με βαθιά γνώση και εμπειρία στις τεχνικές απαιτήσεις δημόσιων έργων, προσφέροντας στρατηγική συμβουλευτική, τεχνική ανάλυση και επιστημονική υποστήριξη. Με τη βοήθειά μας, δημόσιοι φορείς μπορούν να εξασφαλίσουν την ακρίβεια, την αποδοτικότητα και την τεχνική εγκυρότητα των έργων τους.

Αναζήτηση και Εντοπισμός Προσκλήσεων: Ειδικευόμαστε στον εντοπισμό και την ανάλυση κατάλληλων προσκλήσεων για χρηματοδότηση έργων, διασφαλίζοντας ότι οι πελάτες μας αξιοποιούν τις βέλτιστες ευκαιρίες.

Υποβολή Προτάσεων Έργων: Υποστηρίζουμε τη διαδικασία υποβολής και την παρακολούθηση προτάσεων έργων, διασφαλίζοντας την ένταξή τους σε προγράμματα χρηματοδότησης.

Υποστήριξη Υλοποίησης Ενταγμένων Προγραμμάτων – Έργων: Παρέχουμε υπηρεσίες όπως Γραφείο Διοίκησης Έργου (PMO) και Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ), καλύπτοντας διαδικασίες δημοπράτησης, παρακολούθησης συμβάσεων, επίβλεψη έργων, καθώς και τροποποιήσεις στα φυσικά και οικονομικά στοιχεία των έργων.

Β. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών

Εκπονούμε λεπτομερείς τεχνικές μελέτες που απαιτούνται για την υλοποίηση διαφόρων έργων. Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση, τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των τεχνικών προδιαγραφών, διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο ανταποκρίνεται στα πρότυπα ποιότητας και αποδοτικότητας.

Γ. Διαχείριση – Ανάθεση – Επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών

Αναλαμβάνουμε την διαχείριση, ανάθεση και επίβλεψη δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών. Αυτό περιλαμβάνει τον συντονισμό και την επιβλέπουσα διαχείριση όλων των σταδίων του έργου, από την αρχική ανάθεση μέχρι την τελική παράδοση, εγγυώμενοι την ποιότητα και την τήρηση των προδιαγραφών.

Δ. Υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας

Παρέχουμε επίσης υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας για τον δημόσιο τομέα. Η ομάδα μας βοηθά τους δημόσιους φορείς να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν στρατηγικές επικοινωνίας που βελτιστοποιούν τη διαφάνεια, την κοινωνική αποδοχή και την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα έργα και τις πρωτοβουλίες τους.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στον Ιδιωτικό Τομέα

Στην M Engineers & Consultants, επικεντρωνόμαστε στην υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης, οικοδομώντας στις αρχές των αναπτυξιακών και περιβαλλοντικών πολιτικών. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση ότι κάθε έργο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, προωθώντας ταυτόχρονα την ευημερία και την αειφορία.

Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, αποσκοπώντας στην υποστήριξη ιδιωτών και επιχειρήσεων σε μια πληθώρα τομέων. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτική για Επενδυτικά Προγράμματα: Παρέχουμε εξειδικευμένη συμβουλευτική για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή επενδυτικών προγραμμάτων, βοηθώντας τους πελάτες μας να επιτύχουν τους στόχους τους με αποδοτικότητα και ποιότητα.

  • Διαχείριση Έργων: Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση έργων, από την αρχική σχεδίαση μέχρι την τελική υλοποίηση, εγγυώμενοι την ομαλή πρόοδο και την επιτυχή ολοκλήρωση.

  • Υποστήριξη για Επιδοτήσεις και Δανειοδοτήσεις: Προσφέρουμε ολοκληρωμένη υποστήριξη για την αναζήτηση και αξιοποίηση επιδοτήσεων και δανειοδοτήσεων, βοηθώντας τους πελάτες μας να εξασφαλίσουν την απαραίτητη χρηματοδότηση για τα έργα τους.

  • Εξειδικευμένες Τεχνικές Λύσεις: Παρέχουμε καινοτόμες και προσαρμοσμένες τεχνικές λύσεις, διασφαλίζοντας ότι κάθε έργο είναι όχι μόνο αποδοτικό αλλά και βιώσιμο.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Σχεδιάζετε κάποιο project; Έχετε μία επιχείρηση ή μια ιδέα;
Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας! Ένας εκπρόσωπός μας θα έρθει σε επαφή μαζί σας άμεσα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο